Veterinarska služba farmi u saradnji sa drugim istorodnim institucijama dužna je pratiti kretanje zaraznih bolesti u užem i širem regionu i u celosti postupati po Zakonu o veterini i pridržavati se odredbi,  naredbi i uredbi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Uprava za veterinu)

U cilju sprečavanja unošenja i širenja zaraznih bolesti na farmi treba provoditi sledeće:

- Pred ulazom na farmu mora postojati dezinfekciona barijera koja će biti održavana permanentno. Dezinficiens kao i njegovu dozu odrežuje i kontroliše veterinarska služba farme, a pridržavanje propisa pri dezinfekciji ruku i obuće osoblja kao i transportnih sredstava kontroliše osoblje farme.

- Mora biti strogo zabranjen ulaz licima nezaposlenim na farmi i bez specijalne dozvole o ulasku.

- Strogo je zabranjen i ulazak tuže stoke u krug farme.

- Svaki dolazak stoke u krug farme pa čak i vlastitig grla iz drugog regiona podleže propisima predviženim za prihvatanje grla iz transporta (potvrda o zdravlju, karantinski prihvat).

- U krugu farme mora postojati poseban objekat (odeljenje - stacionar) za kliničko lečenje obolelih krava, koji će odgovarati svim uslovima izolacije obolelih od zdravih.

- Uginule životinje treba neškodljivo uklanjati i u sadašnjim uslovima (bez još izgraženih sterilizacijskih objekata - kafilerija) zadovoljiće propisno izgražena jama grobnica, koja mora biti na rubu farme. Osim graževinskih, jama grobnica mora zadovoljavati zemljišne i hidrološke uslove, kao i uslove obezbeženja od bilo kakve mogućnosti prenošenja mikroba iz nje.

- Sve patološke sekrete prilikom veterinarskih intervencija treba skupljati u posude za to namenjene i ubacivati u jamu grobnicu, ili za to odreženo mesto.

Nije dozvoljeno nikakvo prosipanje ili rasturanje tih sekreta po krugu gde stoka boravi ili se kreće.

- U cilju praćenja i uvida u stanje i kretanje zaraznih bolesti mora se izvršiti pred samim otvorom jame grobnice sekcija uginule životinje, uneti u formular sekcijski nalaz i uzeti one delove organa ili organe uginule životinje već prema bolesti na koju se sumnja.

Organi se propisno pakuju i šalju u odgovarajuću veterinarsku ustanovu na mikrobiološke pretrage.

Sve ove poslove vrši diplomirani veterinar farme ili u saradnji sa stručnjacima više veterinarske institucije po pozivu.

Po prispelim rezultatima analize, koji se unose u odgovarajuću evidenciju na farmi, veterinarska služba je dužna u potpunosti postupati po sugestijama institucije koja je izvršila pretragu te prijaviti onu bolest koja zakonski spada u bolesti koje se moraju prijaviti.

 

Literatura: Mr Milun D Petrović, Dr Milan M Petrović, Dr Vladimir S Kurćubić - GOVEDARSTVO TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE, Čačak, 2006.


Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi za posao

veterina.info fan box