grb 1MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE – UPRAVA ZA VETERINU na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik RS" broj 79/05, 81/05-ispr., 83/05-ispr., 64/07, 67/07 ispr., 116/08, 104/09 i 99/14), člana 17. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 41/07-prečišćen tekst i 109/09) i Zaklјučka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-8113/2016 od 15.09.2016. godine,  oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA


I     Organ u kome se radna mesta popunjavaju: 
Uprava za  veterinu, Omladinskih brigada br. 1, NoviBeograd

II   Radno  mesto koje se popunjava:


1. Radno mesto veterinaski inspektor za poslove inspekcijskog nadzora i kontrole u izvoznim objektima, u zvanju savetnik, Grupa veterinarske inspekcije za poslove inspekcijskog nadzora i kontrole u izvoznim objektima, Odelјenje za poslove inspekcijskog nadzora i kontrole u Upravi zaveterinu, 1 izvršilac   

           Opis poslova: Vrši neposredan inspekcijski nadzor i proveru ispunjenosti vet.sanitarnih odnosno opštih i posebnih uslova higijene hrane u objektima za proizvodnju hrane, proizvoda i sporednih proizvoda životinjskog porekla za izvoz i vršenja nadzora u istim; vrši proveru sprovođenje NASSR plana; plana monitoringa; vrši kontrolu međunarodnih potvrda o zdravstvenom stanju uvezene pošilјke; proveru obračuna i  naplate naknade za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede pošilјki hrane, proizvoda i sporednih proizvoda  životinjskog porekla  u proizvodnji i prometu namenjenih  izvoz; obavlјa i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.


           Uslovi:Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, znanje rada na računaru.


            Stručne osposoblјenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje propisa koji regulišu oblast veterinarske delatnosti i javnog veterinarskog zdravlјa, bezbednosti hrane i zdravstvene zaštite i dobrobiti životinja proveravaće seusmeno; poznavanje propisa koji regulišu oblast inspekcijskog nadzora proveravaće seusmeno; poznavanje Zakona o opštem upravnom postupku proveravaće seusmeno; znanje rada na računaru proveravaće sepraktičnim radom na računaru; veština komunikacije proveravaće se  usmeno.


III Mesto rada:Novi Beograd, Omladinskih brigada br. 1

IV Adresa na koju se podnosi prijava za konkurs: poštom na adresu Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine, Nemanjina br. 22-26, 11000Beograd,  sa naznakom: „Za javni konkurs“. Lična dostava prijava moguća je na pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa na adresi Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd.

V Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavlјivanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje.

VI Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Ljilјana Alargić, telefon 011 3621-958.

VII  Opšti uslovi za zaposlenje na svim radnim mestima: državlјanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestao radni odnos zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci.

VIII Dokazi koji se prilažu na konkurs: prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; izjava u kojoj se stranka opredelјuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje;  uverenje o državlјanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; diploma kojom se potvrđuje stručna sprema; dokaz o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).

Napomena:
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državlјanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima.Svi  dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji overenoj u sudu,  opštini ili kod javnog beležnika. Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlјa i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredelјuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat  činiti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na web stranici Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredinewww.minpolj.gov.rs, u delu Konkursi.Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalјe da postupa.

IX Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumlјive, potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašena radna mesta, provera stručnih osposoblјenosti, znanja i veština u izbornom postupku obaviće se u prostorijama Palate Srbija, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočno krilo,  i u prostorijama Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine, Beograd, Nemanjina 22-26, počev od 01.12.2016. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni elektronskom poštom ili telefonskim putem,  na kontakte koje su naveli u prijavi.

Napomena:

Za radnomesto, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu u trajanju od 6 meseciKandidati bez položenog državnog stručnog ispita, primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.Državni službenik koji se prijavlјuje na javni konkurs, umesto uverenja o državlјanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.Prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji, kao i nepotpune, neblagovremene, nedopuštene i nerazumlјive prijave, biće odbačene.

Ovaj oglas objavlјuje se na oglasnoj tabli i  web stranici Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine  www.minpolj.gov.rs, web stranici Službe za upravlјanje kadrovima www.suk.gov.rs, gde se možepogledati opis poslova radnogmesta,  na portalu e-uprave, i na web stranici  i u periodičnom izdanju  oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje.

Prijavi se

Pretraži sajt

petshop logopitajte-veterinara

Oglasi

Oglasi za posao

veterina.info fan box