grb 1

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE – UPRAVA ZA VETERINU na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik RS" broj 79/05, 81/05-ispr., 83/05-ispr., 64/07, 67/07 ispr., 116/08, 104/09 i 99/14), člana 17. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 41/07-prečišćen tekst i 109/09) i Zaklјučka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i  dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-2587/2017 od 28.03.2017. godine,  oglašava

                                          JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA
I     Organ u kome se radna mesta popunjavaju: Uprava za  veterinu, Omladinskih brigada br. 1, Novi Beograd

II   Radna  mesta koja se popunjavaju

1. Radno mesto veterinarski inspektor za poslove inspekcijskog nadzora i kontrole bezbednosti i kvaliteta hrane i sporednih proizvoda životinjskog porekla koji nisu namenjeni za ishranu lјudi u proizvodnji i prometu, u zvanju savetnik, Odsek za poslove inspekcijskog nadzora i kontrole Subotica, sa mestom rada u Subotici, Odelјenje za poslove inspekcijskog nadzora i kontrole u Upravi za veterinu, 1 izvršilac    

Opis poslova: Vrši veterinarsko-sanitarnu kontrolu hrane i proizvoda  životinjskog porekla i  sporednih proizvoda životinjskog porekla  u objektima registrovanim za  unutrašnji  promet; uzima uzorke proizvoda  i hrane životinjskog porekla  radi ispitivanja zdravstvene  ispravnosti i kvaliteta po planu i monitoringu; vrši sertifikaciju pošilјaka za izvoz; vrši inspekcijski nadzor i utvrđivanje ispunjenosti veterinarsko sanitarnih uslova u objektima za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla; kontroliše primenu plana NSSR, GHP, GMP; vrši kontrolu dokumentacije: obračuna naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede pošilјki u proizvodnji i unutrašnjem  prometu; obavlјa i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, znanje rada na računaru.

Stručne osposoblјenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje propisa koji regulišu oblast veterinarske delatnosti i javnog veterinarskog zdravlјa, bezbednosti hrane i zdravstvene zaštite i dobrobiti životinja proveravaće se usmeno; poznavanje propisa koji regulišu oblast inspekcijskog nadzora proveravaće se usmeno; poznavanje Zakona o opštem upravnom postupku proveravaće se usmeno; znanje rada na računaru proveravaće se praktičnim radom na računaru; veština komunikacije proveravaće se  usmeno.

Mesto rada: 24000 Subotica, Segedinski put br. 88

2. Radno mesto veterinarski inspektor za zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja, u zvanju savetnik, Grupa za poslove inspekcijskog nadzora i kontrole za zdravstvenu zaštitu i zaštitu dobrobiti životinja, Odsek za poslove inspekcijskog nadzora i kontrole Novi Sad, sa mestom rada u Novom Sadu, Odelјenje za poslove inspekcijskog nadzora i kontrole u Upravi za veterinu, 1 izvršilac    

Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor i kontrolu zdravstvenog stanja životinja, reprodukcije i  dobrobiti životinja i nadzor nad poslovima  Programa mera u skladu sa ovlašćenjima; vrši inspekcijski nadzor i kontrolu u unutrašnjem i međunarodnom prometu živih životinja, reproduktivnog materijala, hrane za životinje; vrši  kontrolu sprovođenja nacionalnog plana monitoringa u oblasti  držanja životinja i proizvodnje hrane za životinje radi utvrđivanja prisustva ostataka famakoloških supstanci i njihovih metabolita; vrši kontrolu ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova u objektima za držanje, proizvodnju i promet životinja, reproduktivnog materijala i objektima subjekata veterinarske delatnosti i veterinarskim organizacijama, proizvodnju, promet i skladištenje proizvoda životinjskog porekla za upotrebu u polјoprivredi i industriji, hrane za životinje i prometa lekova na malo; vrši kontrolu  obavlјanja veterinarske delatnosti subjekata veterinarske delatnosti i veterinarskim organizacijama; vrši kontrolu ispunjenja finansijskih obaveza subjekata veterinarske delatnosti u korist budžeta RS radi obezbeđenja sredstava za sprovođenje mera zdravstvene zaštite životinja; priprema mesečne izveštaje i  daje predloge za pripremu plana rada; obavlјa i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, znanje rada na računaru.

Stručne osposoblјenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje propisa koji regulišu oblast veterinarske delatnosti i javnog veterinarskog zdravlјa, bezbednosti hrane i zdravstvene zaštite i dobrobiti životinja proveravaće se usmeno; poznavanje propisa koji regulišu oblast inspekcijskog nadzora proveravaće se usmeno; poznavanje Zakona o opštem upravnom postupku proveravaće se usmeno; znanje rada na računaru proveravaće se praktičnim radom na računaru; veština komunikacije proveravaće se  usmeno.

Mesto rada: 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 6/3

3. Radno mesto veterinarski inspektor za poslove inspekcijskog nadzora i kontrole u izvoznim objektima, u zvanju savetnik, Odsek za poslove inspekcijskog nadzora i kontrole Sremska Mitrovica, sa mestom rada u Šidu, Odelјenje za poslove inspekcijskog nadzora i kontrole u Upravi za veterinu, 1 izvršilac    

Opis poslova: Vrši veterinarsko-sanitarnu kontrolu hrane, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog  porekla u izvoznim objektima; vrši kontrolu ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova u objektima za klanje životinja i preradu mesa, u izvoznim objektima i drugim objektima za proizvodnju hrane, proizvoda životinjskog porekla namenjenih izvozu i sprovođenje NSSR-a; uzima uzorke proizvoda životinjskog porekla radi ispitivanja zdravstvene ispravnosti i kvaliteta po planu i monitoringu; vrši kontrolumeđunarodnih potvrda o zdravstvenom stanju uvezene pošilјke i izdaje međunarodne potvrde za pošilјke koje se izvoze; vrši obračun naknade za izvršeni veterinarsko-sanitarni pregled pošilјki u proizvodnji i prometu; obavlјa i druge poslove po nalogu šefa  Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na studijama drugog stepena (integrisane akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, znanje rada na računaru.

Stručne osposoblјenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje propisa koji regulišu oblast veterinarske delatnosti i javnog veterinarskog zdravlјa, bezbednosti hrane i zdravstvene zaštite i dobrobiti životinja proveravaće se usmeno; poznavanje propisa koji regulišu oblast inspekcijskog nadzora proveravaće se usmeno; poznavanje Zakona o opštem upravnom postupku proveravaće se usmeno; znanje rada na računaru proveravaće se praktičnim radom na računaru; veština komunikacije proveravaće se  usmeno.

Mesto rada: 22240 Šid, ul. Kneza Miloša br. 2

III Adresa na koju se podnosi prijava za konkurs: poštom na adresu Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine, Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd,  sa naznakom: „Za javni konkurs“. Lična dostava prijava moguća je na pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa na adresi Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd.

IV Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavlјivanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje.

V Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Ljilјana Alargić, telefon 011 3621-958.

VI  Opšti uslovi za zaposlenje na svim radnim mestima: državlјanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestao radni odnos zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci.

VII Dokazi koji se prilažu na konkurs: prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; izjava u kojoj se stranka opredelјuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje;  uverenje o državlјanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; diploma kojom se potvrđuje stručna sprema; dokaz o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).

Napomena:
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državlјanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima. Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji overenoj u sudu,  opštini ili kod javnog beležnika. Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlјa i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredelјuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat  činiti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na web stranici Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine www.minpolj.gov.rs, u delu Konkursi. Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalјe da postupa.

VIII Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumlјive, potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašena radna mesta, provera stručnih osposoblјenosti, znanja i veština u izbornom postupku obaviće se u prostorijama Palate Srbija, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočno krilo,  i u prostorijama Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine, Beograd, Nemanjina 22-26, počev od 01.06.2017. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni elektronskom poštom ili telefonskim putem,  na kontakte koje su naveli u prijavi.

Napomena:

Za radna mesta, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme. Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu u trajanju od 6 meseci Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita, primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Državni službenik koji se prijavlјuje na javni konkurs, umesto uverenja o državlјanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen. Prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji, kao i nepotpune, neblagovremene, nedopuštene i nerazumlјive prijave, biće odbačene.
Ovaj oglas objavlјuje se na oglasnoj tabli i  web stranici Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine  www.mpzzs.gov.rs, web stranici Službe za upravlјanje kadrovima www.suk.gov.rs, gde se može pogledati opis poslova radnog mesta,  na portalu e-uprave, i na web stranici  i u periodičnom izdanju  oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje.

Uprava za veterinu

Prijavi se

Pretraži sajt

petshop logopitajte-veterinara

Oglasi

Oglasi za posao

veterina.info fan box