Krave napuštaju porodilište 10-15 dana posle telenja ako nije bilo nikakvih negativnih posledica pri porođaju.

Krave se prevode u odeljenje sveže oteljenih krava u štalu. U ovom odeljenju ishrana je avansirana za sve sveže oteljene krave jedan mesec dana nakon prve kontrole mlečnosti koja se vrši nakon  mesec dana kada se krave razvrstavaju u posebna odeljenja.

Prvih 30 dana sve krave koje izlaze iz porodilišta imaju jedinstven tretman, a ishrana je na bazi proizvodnje 30 litara mleka (po volji).

Posle prvog meseca provedenog pod napred navedenim tretmanom vrši se kontrola muže i na bazi postignute mlečnosti krave se razvrstavaju u odeljenja i hrane se obrokom avansiranim za 2 hranidbene klase (1 hranidbena klasa 2 lira mleka). U periodu avansiranja kontrola mleka se vrši svakih 15 dana i na osnovu postignute mlečnosti daje se obrok (avansiran na 2 hranidbene klase nakon prvih 30 dana). Period avansiranja traje oko 100 dana.

Kravama koje daju ispod 15 litara mleka posle 30 dana isključuje se avansiranje. Kontrole mlečnosti avansiranih krava obavljaju se svakog prvog i petnaestog dana u mesecu.

Posle 90-120 dana provedenih u avansnoj grupi kravama se na bazi postignute mlečnosti, određuje odgovarajući obrok. U proizvodnom stadu obrok se formira prema stvarno postignutoj proizvodnji mleka.

Ovakav postupak sa kravama u proizvodnom stadu primenjuje se sve do zasušenja.

U toku laktacije prvotelke se drže odvojeno od ostalih krava.

U prva tri meseca laktacije prvotelke se avansiraju na visoku proizvodnju na taj način što se obrok određuje na prosečnu proizvodnju plus 3 hranidbene klase.

U laktaciji od trećeg  do šestog meseca obrok prvotelki je avansiran na osnovu stvarne prosečne proizvodnje plus dva proizvodna razreda.

Od kraja šestog meseca laktacije do zasušenja prvetelke se avansiraju za 1-2 proizvodna razreda. Ovakav način ishrane i držanje prvotelki preporučuje se iz razloga što smatramo da prvotelke svoj puni fiziološki i telesni razvoj postižu tek posle treće laktacije.

 

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi za posao

veterina.info fan box