a) Porodilište

Mora biti obezbežena tekuća dezinfekcija objekta i opreme. Veterinar odrežuje učestalost kao i izbor sredstava i kontroliše izvršenje.

Boksovi odreženi i zagraženu za svrhu samog akta porožaja posle svakog telenja redovno se čiste i dezinficiraju što uključuje čišćenje i dezinfekciju veterinarskog pribora i tako pripremljeni čekaju sledeći porožaj.

Vrši se obavezna dezinfekcija vimena krave pred prvo izmuzanje kolostruma.

Teletu se obavezno dezinfikuje ostatak pupčane vrpce.

Boksovi za prihvatanje teladi moraju biti takože očišćeni, dezinfikovani i pripremljeni.

Posude kojima se muzači i radnici koji se brinu o ishrani teladi služe moraju posle svake upotrebe pretrpeti čišćenje i dezinfekciju.

Radno osoblje mora biti propisno odeveno i obavezno mora dezinfikovati ruke.

Radnik ne sme biti kliconoša zoonoza, što podrazumeva redovne preglede u sanitarnim institucijama i potvrdu o zdravlju.

Pred ulazom (vratima) porodilišta mora biti postavljena dez-barijera, koja se redovno obnavlja, a pristup osoblju koje ne radi u porodilištu je zabranjen.

 

 

b) Muža krava

Prekidanje lanca infekcije i upala mlečne žlezde mora imati poentu u higijeni muže.

Posle svake obavljene muže vrši se ispiranje i dezinfekcija opreme i pribora kao i stajališta koji će tako pripremljeni dočekati sledeću mužu.

Kravama koje se muzu najpre se toplom vodom pokvasi i očisti vime od grube prljavštine, a zatim prelazi vlažnim peškirom natopljenim dezinficiensom, a potom se posuši papirnom maramom sa jednokratnom upotrebom.

Posle muže se na sve četvrti nanese sloj dezinficiensa metodom spreja.

Ogovorno lice kontroliše pravilnu upotrebu i blagovremenu izmenu dezinficiensa.

Sekret koji je organoleptički izmenjen mora se izmuzati u odgovarajuće posude kao i svaki onaj koji pripada oboleloj četvrti bez obzira na promenjeni ili nepromenjeni izgled. Sekret iz posuda mora biti neškodljivo uklonjen (posebne jame na rubu farme zaštićene i osigurane od kontakta sa sekretom).

Efikasnost procesa muže može se povećati upotrebom jedne pokretne muzne jedinice ukoliko nadležna služba na farmi smatra da je to tehnički ostvarivo.

 

c) Boksovi i štale za krave

Redovno čišćenje čvrstog žubreta iz boksova, kao i nastiranje suve prostirke je imperativ za uspešnu proizvodnju.

Nikad se i nigde u stočarskoj proizvodnji nije uspelo rentabilnije poslovati ili poslovati sa manje gubitka štedeći sredstva predvižena za zoohigijenu.

Jedan od uslova povećanja proizvodnje i intenzifikacije držanja stoke je pravilna zoohigijena.

Sredstva za redovno čišćenje, dezinfekciju, prostirku i pravilno spremanje žubreta, moraju biti planski odvojena, obezbežena i trošena samo u tu svrhu bez obzira na rezultate ukupnog poslovanja. Svaki tehnolog mora se pridržavati istine: zdravlje stoke - proizvodnja - dohodak - rentabilnost.

Prema tome, mora biti obezbežen suv ležaj, čist nezagažen vazduh, čista i dezinficirana prostorija. Izbor dezinficijensa, dozu, vreme i kontrolu izvoženja sprovodi veterinar farme ili u saradnji sa višom istorodnom institucijom.

 

 

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi za posao

veterina.info fan box