Zootehničar organizuje i vrši kontrolu mlečnosti krava i dostavljaju u laboratoriju uzorke mleka, radi ispitivanja procenta mlečne masti. U tu svrhu uvodi se knjiga kontrole mlečnosti. Ispitivanje mlečnosti  se vrši prema usvojenim principima Međunarodnog komiteta za kontrolu produktivnosti domaćih životinja, a ima za cilj da se ustanovi genetski potencijal svake krave i da se u skladu sa njim normira ishrana i obezbeđuju drugi uslovi.

Kontrola mlečnosti se sprovodi kod svih krava koje se iskorišćavaju, a prati se preko proizvodnih listova.

Vrši se jedanput mesečno za vreme od 24 časa u dve muže.

Kontrola mlečnosti obavlja se u porodilištu za svaku kravu individualno, takođe dva puta u toku 24 sata.

Kontrola avansiranih krava vrši se svakih 15 dana i na osnovu postignute mlečnosti normira se ishrana.

Razmak između dve kontrole za sve ostale krave u stadu je 26 - 33 dana, s tim da prvo ispitivanje mleka i mlečne masti, ne sme biti vršeno pre četvrtog dana po telenju, a kao početak laktacionog perioda uzima se dan posle telenja.

Namužena količina mleka prilikom kontrole se iskazuje u kg, a merenje se vrši u baždarenim menzurama montiranim u izmuzištu. Uzorci za ispitivanje masnoće mleka uzimaju se od svake muže srazmerno namuženoj količini mleka. Količina namuženog mleka upisuje se odmah u knjigu kontrole produktivnosti, a procenat masti po dobijenom izveštaju iz laboratorije.

Obračunavanje mleka i mlečne masti sprovodi se za celu laktaciju i za 305 dana. Ispitivanje se završava zaključno sa danom u kome je krava poslednji put dvokratno mužena.

Kod laktacija kraćih od 305 dana uzima se kao poslednji dan ispitivanja 14-ti dan posle poslednje dvokratne muže. U slučaju da je krava u toku laktacije pobacila, postupak je sledeći: ako je krava u momentu pobačaja bila steona 7 meseci, tekuća laktacija se zaključuje, pobačaj evidentira i počinje nova laktacija kao da je bilo normalno telenje, a ukoliko je krava u doba pobačaja bila steona manje od 7 meseci, pobačaj se evidentira, a ispitivanje se dalje nastavlja.

U tekućoj laktaciji zootehničari ubeležavaju podatke iz knjige kontrole produktivnosti u proizvodne listove krava. Ukupna količina mleka i mlečne masti kao i prosečni procenat mlečne masti u ukupnoj količini namuženog mleka ispitane krave, obračunava se po sledećem postupku:

- Ukupne količine mleka za ceo laktacioni period, odnosno za prvih 305 dana muže, obračunava se na taj način što se za svaki interval između dve uzastopne kontrole izvrše obračuni proizvedene količine mleka, množenjem rezultata kontrolnog dana s brojem dana intervala.

Zbir ovih rezultata daje ukupnu količinu mleka laktacionog perioda.

- Količina mlečne masti između dve kontrole dobija se množenjem ukupne količine mleka za taj period sa procentom mlečne masti kontrolnog dana. Zbir ovih rezultata daje ukupnu količinu mlečne masti za ceo laktacioni period.

Prosečni procenat mlečne masti u ukupnoj količini namuženog mleka u laktacionom periodu obračunava se na taj način što se ukupna količina mlečne masti u laktaciji podeli sa ukupnom količinom mleka i pomnoži sa 100.

Po zasušenju krave vrši se obračun količine mleka, procenta mlečne masti i količine mlečne masti za celu laktaciju i 305 dana i unosi u proizvodni list krava.

 

Literatura: Mr Milun D Petrović, Dr Milan M Petrović, Dr Vladimir S Kurćubić - GOVEDARSTVO TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE, Čačak, 2006.

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - Goveda

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box