Intenzivnija varijanta je tov do oko 450 kg. To znači da se koncentrat daje u svim fazama tova, a veći deo potreba životinje podmiruje se kukuruznom silažom. Kukuruzna silaža mora biti besprekornog kvaliteta, najmanje da ima 26% SM, postignuta normalnim sazrevanjem biljke, a ne uticajem mraza. Slobodnom ponudom životinja može konzumirati 6-7 kg SM ovakvom silažom, u težinskom razdoblju 350-400 kg. Ako je silaža vlažna, životinja će dnevno konzumirati manju količinu SM i da bi se održali dnevni   prirasti   moramo   dati  veću  količinu  koncentrata.

Dodatak sena po pravilu ne doprinosi većim prirastima u ovakvom slučaju.

 

Intenzivnija varijanta tova kukuruznom silažom

 

Težina

Dnevni prirast

Kukuruzna silaža

Koncentrat

kg

g

kg

kg

150

800

4.5

2

200

900

8.5

2

250

1.000

12.5

2

300

1.100

16.5

2

350

1.200

23.5

1.5

400

1.200

26.0

1.5

450

1.100

26.0

1.5

 

 

U praktičnim uslovima ova varijanta se izvodi na taj način da se kukuruzna silaža daje po volji, a koncentrat kako je navedeno. Ako životinja pojede navedenu količinu silaže i koncentrata, ostvariće se planirani prirast telesne težine.

S obzirom na to da je kukuruzna silaža veoma siromašna proteinima i da su potrebe životinje za proteinima tokom tova nejednake, u ovoj varijanti tova koncentratna smesa nije jednaka u svim periodima tova. U početku tova potrebno je koncentrat sa oko 20% probavljivog proteina (150 do 200-250 kg). Posle ovog perioda smesa može imati oko 14% svarljivih proteina, a od 400 kg pa do kraja tova može biti koncentrat sa oko 10% svarljivih proteina, a može da bude i samo od zrna žita.

Nešto intenzivnija varijanta je sa većim utroškom koncentrata. Ovu varijantu smo proverili sa simentalcem i postigli težinu oko 450 kg u starosti do 13 meseci. Obrok se sastojao od kukuruzne silaže koja je davana po volji (konzumiranje u početku 6 kg/dan, a u zadnjem mesecu tova oko 29 kg/dan). Tokom celog tova davano je 1 kg lucerkinog sena i 3 kg koncentratne smese. U 1 kg hraniva bilo je: kukuruzna silaža 0,22 kr.j. i 12 g probavljivog proteina, seno lucerke 0,5 kr.j. i 70 gr svarljivog proteina i u koncentratnoj smesi (u kojoj je bilo 1,1%) 1,19 kr.j. i 160 g probavljivog proteina. Na početku tova grla su bila stara 140 dana, teška 160 kg, a na kraju tova 450 kg. Tov je trajao 295 dana, a prosečan dnevni prirast je bio 962 g. Iako su manji prirasti, tov je intenzivniji od navedene prve varijante, jer da je bila kvalitetnija silaža, prirast bi bio veći. Za 1 kg prirasta žive težine utrošeno je 3 kg koncentrata, 1 kg sena i u proseku 17,5 kg silaže (od 7 do 29 kg).

 

Za prosečan ukupan prirast od 284 kg utrošeno je 4,955 kg silaže, 275 kg sena i 885 kg koncentrata. Svakako, bolji rezultati bi se postigli da je kvalitet silaže bio bolji, jer je siliranje izvršeno u mlečno-voštanoj, a ne u voštanoj fazi razvitka kukuruzne biljke, te je u silaži SM bila ispod 30% (22-25%)

 

Varijanta tova kukuruznom silažom

 

Težina

Kukuruzna silaža

Kukuruzno zrno

Super koncentrati

kg

kg

kg

kg

200-300

10

1.4

0.5

300-400

12

1.7

0.6

400-450

16

2.0

0.8

450-500

16

2.8

0.8

 

I u ovom slučaju radi se o kvalitetnoj kukuruznoj silaži, koja ima oko 32% SM (0,35 kr.j.). Super koncentrat sadrži 35% uljanih sačmi (soja) 12% uree, a ostalo kukuruzno brašno, minerale i vitamine. U ovoj varijanti postižu se prosečni prirasti 1.000-1.100 g/dan. Tokom celog tova jedno grlo pojede 3.800-4.000 kg silaže, 600-630 kg kukuruznog zrna sa superom,  60-70 kg sojine sačme,  te 23 kg uree.   Za 1 kg prirasta prosečno je potrebno 7-7,3 kr.j. i 700-750 g probavljivog proteina.

Promenom odnosa između kukuruzne silaže i kukuruznog zrna mogu se za razne težinske kategorije primeniti sledeće šeme ishrane:

 

Šema ishrane raznih težinskih kategorija promenom odnosa između kukuruzne silaže i kukuruznog zrna

 

 

Težina grla (kg)

 

230

320

410

Silaža: kukuruz = 100 : 0, prirast 0.8-0.9kg/dan

kukuruzna silaža, kg

19

27

33

kukuruzno zrno, kg

-

-

-

sačma soje, kg

03

-

-

ureja, g

-

50

60

Silaža: kukuruz = 80 : 20, prirast 1.0 kg / dan

kukuruzna silaža, kg

15

20

84

kukuruzno zrno, kg

1.2

1.7

2.1

sačma soje, kg

0.38

-

-

ureja, g

-

50

60

Silaža: kukuruz = 60 : 40, prirast 1,18 kg/dan

kukuruzna silaža, kg

11

15

19

kukuruzno zrno, kg

2.6

3.6

4.3

sačma soje, kg

0.44

-

-

ureja, g

-

60

70

Silaža: kukuruz = 40 : 60, prirast 1,23 kg/dan

kukuruzna silaža, kg

7

10

12

kukuruzno zrno, kg

3.8

5.2

6.3

sačma soje, kg

0.47

-

-

ureja, g

-

60

70

Silaža: kukuruz = 20 : 80, prirast 1,27 kg/dan

kukuruzna silaža, kg

3

5

6

kukuruzno zrno, kg

4.6

6.5

7.8

sačma soje, kg

0.52

-

-

ureja, g

-

60

70

 

U toku tova, koji traje 150-180 dana, potrebno je 6.500-7.500 silaže i 270-320 kg koncentrata po grlu.

Najefikasnija varijanta tova kukuruznom silažom je tov u kome se u jednom periodu koristi paša, a završni deo tova izvodi kukuruznom silažom. Tov protiče kroz nekoliko faza:

 

I Uzgojni period

Ova faza traje oko 100 dana (novembar-februar) sa težnjom da se postigne dnevni prirast 700-720 gr. Prema tome, težinski razvoj bio bi: teža grla 35-40 kg do 105-112 kg; lakša grla 30-35 kg do 100-107 kg.

 

II Prelazni period

Traje oko 80 dana sa težnjom da se dostigne dnevni prirast 900-950 g.

Težinski razvoj bi bio: Teža grla 105-112 kg do 181-188 kg, lakša grla 100-107 kg do 176-183 kg.

 

III Pašni period

 

Sa trajanjem oko 150 dana sa dnevnim prirastom oko 600 g. Težinski razvoj: teža grla 181-188 kg do 271-278 kg, lakša grla 176-183 kg do 266-273 kg.

 

IV Dotovljavanje kukuruznom silažom

 

Sa trajanjem oko 200 dana i povećanim prirastom 1.100 g/dan. Težinski razvoj: teža grla 272-278 kg do 491-498 kg lakša grla 266-273 kg do 486-493 kg.

U ovoj varijanti konačnu težinu grla bi dostigla u starosti oko 18 meseci. Ukupno trajanje tova, međutim, moglo bi se skratiti ako bi se u fazi dotovljavanja primenila intenzivnija varijanta tova kukuruznom silažom, utroškom nešto većih količina koncentrata.

 

Literatura: Mr Milun D Petrović, Dr Milan M Petrović, Dr Vladimir S Kurćubić - GOVEDARSTVO  TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE, Čačak, 2006.


Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - Goveda

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box