Herpesvirusne infekcije imaju izuzetan značaj u kliničkoj patologiji konja, pri čemu respiratorni sindrom predstavlja samo segment njihovog štetnog delovanja. Do skora se govorilo o tri tipa konjskih herpesvirusa. Konjski herpesvirus tip 1 (Equine herpesvirus - EHV1) sa dva podtipa, dovodi do oboljenja respiratornih puteva (uglavnom mlađih kategorija konja), pobačaja ždrebnih kobila, perinatalnog uginjavanja novorođene ždrebadi i nervnih poremećaja. Kako podtip 1 uglavnom izaziva abortuse a podtip 2 respiratorni sindrom, izvršena je nova klasifikacija po kojoj abortigeni sojevi čine EHV1 (virusni abortus) a respiratorni EHV4 (rinopneumonitis). Herpesvirus tip 2 (EHV2) sličan je cito-megalovirusu čoveka i drugih vrsta životinja, pri čemu je njegova uloga u etiologiji respiratornih oboljenja dosta kontraverzna. Konjski herpes virus tip 3 (EHV3) je uzročnik koitalnog egzantema (polne ospe). Kod magaraca obolelih sa simptomima polnih ospi, izolovan je herpes virus koji se razlikuje od prethodnih, što ukazuje na postojanje još uvek neidentifikovanih herpesvirusa kod kopitara. Kao izazivači respiratornih poremećaja u konja, svakako su najznačajniji EHV1 i EHV4.

Rinopneumonitis

Rinopneumonitis je akutna kontagiozna bolest konja koja se karakteriše promenama na organima za disanje, groznicom, konjunktivitisom, a kod virusnog pobačaja - iznenadnim pobačajem u drugoj polovini graviditeta.

Rinopneumonitis i virusni abortus kobila su dugo smatrani sinonimima istog obo­ljenja, opisanog prvi put još 1922. godine u Americi, u jednoj enzootiji abortusa kobila, sa istovremenim promenama na gornjim disajnim putevima. Virus je, međutim, dokazan tek 1936. a determinisan 1957. godine. Krajem tridesetih godina oboljenje se širi na druge zemlje (1939. godine dokazano u Jugoslaviji), tako da se danas javlja u čitavom svetu. Poslednjih petnaestak godina, inače, ovo oboljenje je nanelo velike štete našem konjarstvu, naročito na nekim ergelama punokrvnih konja.

Uzročnik ovog oboljenja do skora je označavan kao herpesvirus tip 1, koji, u zavis­nosti od situacije, izaziva abortuse, perinatalna uginuća ždrebadi, nervne poremećaje i oboljenje gornjih disajnih puteva. Činjenica da se bolest nije uvek ispoljavala na isti način (u SAD su dominirali abortusi, a u Japanu i Australiji respiratorni sindrom), podstakla je temeljna proučavanja ovog oboljenja, što je rezultiralo otkrićem dve grupe sojeva virusa: onih koji izazivaju abortuse, čiji je tipičan predstavnik Kentucky D soj i respiratornih, čiji je predstavnik japanski soj H45. Nešto kasnije je otkriveno da se ove dve grupe sojeva genetski razlikuju (Alen i Turtinen su DNK:DNK hibridizacijom ustanovili da između njih postoji samo 20% homolognog naslednog materijala), zbog čega je predložena njihova reklasifikacija na EHV1 i EHV4. Kod infekcije herpesvirusom tip 4 dominiraju poremećaji respiratornog sistema, odnosno rinopneumonitis. Evropski sojevi su, prema nekim autorima, srodniji japanskom soju H45, odnosno herpesvirusu tip 4. Konjski herpesvirus tip 4 sadrži DNK, veličine 135-240 nm. Dobro se umnožava u kulturama tkiva većeg broja životinja (najbolje konjski bubreg), sa formiranjem intranuklearnih inkluzija, pri čemu se citopatogeni efekat javlja za 2 do 5 dana. Osetljiv je na delovanje visokih temperatura, na 37-50°C propada vrlo brzo, za 20 do 30 minuta. Na temperaturi od 4°C može da sačuva aktivnost do 7 dana, a na minus 20°C i više godina. Osetljiv je na promene pH i dezinfekciona sredstava (0,3% formaldehid i dr.).

Rinopneumonitis se javlja kod konja svih starosnih kategorija, pri čemu su na infekciju najprijemčivija ždrebad i omad do jedne godine starosti, posebno punokrvnih rasa. Izvor zaraze su obolele životinje koje izlučuju virus u spoljašnju sredinu, prvenstveno aerogeno - kapljično, zatim urinom, abortiranim plodovima i plodovim ovojnicama. Infekcija zdravih grla nastaje najčešće aerogenim putem (kašalj, frktanje, direktan kontakt), ređe alimentarno. Virus se umnožava u ćelijama sluzokoža respiratornog trakta odakle dospeva u krv i širi po organizmu. U krvi biva fagocitiran. Kako se u fagocitima razmnožava i tako rasejava po čitavom organizmu, eventualno prisutna antitela su u ovoj fazi od male koristi. Pojava leukopenije u vreme viremije govori o zahvaćenosti hematopoetskih organa. Kod ždrebnih kobila, osim toga, virus pasira hemoplacentarnu barijeru, razmnožava se u tkivima ploda i izaziva njegovo uginuće, što ima za posledicu pobačaj. Inkubacija kod respiratornog oblika iznosi od 2 do 10 dana. Između prvog i sed­mog dana bolesti obolele životinje imaju povišenu temperaturu (u proseku oko

40,5oC), koju karakterišu dva vrha. Istovremeno se javlja kašalj, tahipnoja i serozan iscedak iz nosa i očiju. Apetit je najčešće smanjen a obolele životinje blago potištene. U nekim slučajevima se mogu ispoljiti edemi na nogama. Simptomi se obično povlače posle 7 do 14 dana. Mortalitet je nizak, osim kod najmlađih kategorija (ždrebadi) gde može biti dosta visok, uglavnom zbog sekundarnih bakterijskih infekcija, u prvom redu sa hemolitičnim streptokokama iz grupe C (Streptococcus zooepidermicus, Streptococcus equi). Kod starijih konja bolest protiče u inaparentnoj formi, pri čemu u stresnim situacijama kao što su trke, transport, prehlada i slično, može doći do pojačanog umnožavanja virusa i kliničke manifestacije oboljenja.

Kako je rinopneumonitis u normalnim uslovima benignog karaktera, slučajevi ugi-nuća su veoma retki, izuzev u slučaju komplikovanih sekundarnih bakterijskih infekcija. Obdukcioni nalaz je tipičan za septikemiju: intenzivna hiperemija i otok sluzokoža gornjih disajnih puteva, parenhimatozna degeneracija srčanog mišića, jetre, bubrega, krvarenja po serozama i sluznicama, blagi otok slezine i umerena proliferativna reakcija organa retikuloendotelnog sistema. (Kod drugih kliničkih oblika, kao što su abortus, intrauterino inficirana ždrebad i paraliza, obdukcioni nalaz zavisi od zahvaćenih organa). U epitelnim ćelijama pluća mogu se naći karakteristične intranuklearne inkluzije tipa Cowdry A.

Na osnovu kliničkih i epizootioloških podataka može se posumnjati na rinopne-umonitis, pri čemu se tačna dijagnoza postavlja izolacijom virusa na kulturi tkiva, serološki i patohistološki (nalazom inkluzija tipa Cowdry A). Kada se bolest dijagnostikuje obavezna je za prijavljivanje. U skladu sa zakonom, moraju se preduzeti odgovarajuće pre-ventivne mere, pre svega u slučaju pojave abortusa ili respiratorne infekcije ždrebnih kobila.

Terapija je simptomatska, uključuje mirovanje životinje i poštedu od rada, inha­laciju, primenu antibiotika u cilju sprečavanja sekundarnih bakterijskih infekcija, primenu C i A vitamina itd. Mada se o efektima vakcinacije protiv rinopneumonitisa i virusnog abortusa u literaturi mogu naći oprečni podaci, imunoprofilaksa je mera koja se redovno preporučuje. Na tržištu ima više komercijalnih vakcina (mrtvih i živih). U poslednje vreme se insistira na inaktivisanim vakcinama. Za preveniranje respiratornih infekcija, preporučuju se polivalentne vakcine protiv virusnih respiratornih oboljenja, koje u sebi obično sadrže uz virus influence i herpesvirus, kao što je, na primer, Resequine (Hoechst). Program vakcinacije sportskih konja protiv rinopneumonitisa se pri tome poklapa sa programom vakcinacije protiv influence.

 

 Infekcija konjskim herpesvirusom tip 2

Konjski herpesvirus tip 2 je izolovan 1963. godine u Engleskoj kod konja sa kata­rom gornjih disajnih puteva i pri tome istaknut u prvom redu po tome što se serološki razlikuje od prethodno utvrđenih EHV 1 i EHV 3. Kasnije je dokazan i u drugim zemljama sveta. U Japanu je, na primer, utvrđeno da je preko 60% ždrebadi od 4 do 12 meseci inficirano ovim virusom. Nije, međutim, poznat način širenja ovog virusa niti pak klinička slika koju izaziva. Iako je izolovan u životinja sa kataralnim promenama na gornjim disajnim putevima, pre svega farinksu, nije u potpunosti jasno da li je EHV 2 jedini uzročnik, ili samo primarni uzročnik koji je omogućio sekundarnu bakterijsku infekciju.

 

Literatura: Prof. dr Dragiša Trailović, Prof. dr Tihomir Petrujkić, Prof. dr Marijana Vučinić, Asist. mr Ružica Trailović, Dr Zoran Katrinka, SAVREMENI TRENDOVI U UZGOJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI KONJA

 

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - KONJI

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box