Primena veštačkog osemenjavanja i embriotransfer u velikoj meri omogućavaju da se i u uzgoju konja izvede progeni test. U novije vreme je proces dobijanja, hlađenja i čuvanja sperme pastuva u velikoj meri unapređen. Neke asocijacije pri tome dozvoljavaju veštačko osemenjavanje kao metodu gajenja bez ograničenja, a druge ograničavaju broj ždrebadi po pastuvu godišnje ili zabranjuju asistiranu reprodukciju. Engleski punokrvnjak se, na primer, može dobiti samo prirodnim opasivanjem, te se tako mora i procenjivati. Pre opredeljenja za određenu reproduktivnu metodu u konjarstvu, dakle, treba proveriti šta je i na koji način dozvoljeno od strane asocijacije koja vodi knjigu porekla rase. Najgore što se može dogoditi ukoliko se loše dizajnira progeni test je da se odgaji mnogo ždrebadi nepriznatog porekla.

Većina registara za sportske konje omogućava asisitiranu reprodukciju i ovo je potpomoglo širenje ovih populacija u većini razvijenih zemalja. Primenom veštačkog osemenjavanja se, naime, može dobiti ždrebe bez troškova transporta i smeštaja kobile u pastuharni, ili od pastuva koji se nalazi na drugom kraju globusa, uz istovremeno smanjenje opasnosti od širenja polno prenosivih zaraza. U svetlu činjenice da se veliki broj muških polukrvnih grla rano kastrira te da je zbog toga malo pastuva testirano na sportskim takmičenjima, mogućnost da se elitno muško grlo iskoristi u priplodu bez asistirane metode reprodukcije je veoma mala. Osemenjavanjem kobila se obezbeđuje da se selekcijski efekat pastuva sagleda u kraćem vremenu i time se obezbeđuje razvoj rase. Drugi razlog za rado prihvatanje tehnika asistirane reprodukcije u uzgoju grla za sport je i činjenica da se vrhunske kobile ne koriste često u priplodu ili se prekasno uključuju, da bi se izbeglo njihovo privremeno ili trajno povlačenje sa takmičenja. Iz tog razloga najkvalitetnija ženska grla daju najmanje ždrebadi. Primena embriotransfera je, međutim, omogućila da se dobiju ždrebad kvalitetnih kobila, a da one ne prekidaju takmičarsku karijeru. Uspeh embriotransfera je ipak ograničen zbog toga što je broj jajnih ćelija koje se mogu dobiti od kobile mali, zatim zbog toga što se sa uspehom mogu čuvati samo rani embrioni (do 6 dana stari), zbog malog procenta uspešnih impregnacija surogat majki i malog broja dobijene ždrebadi. Druga prednost embriotransfera je što se tako mogu dobiti ždrebad od kobila koje nisu uspešne u priplodu.

Ono što pomalo obeshrabruje i čini asistiranu reprodukciju u konjarstvu i dalje drugim izborom jeste činjenica da se vrlo malo osemenjavanja može izvesti razređenom spermom pastuva, da je procenat koncepcije i broj novorođene ždrebadi posle opasivanja i posle veštačkog osemenjavanja isti, a opada ukoliko je sperma bila zamrznuta.

U mnogim slučajevima je veštačko osemenjavanje ograničeno uzgojnim pravilnikom za pojedinu rasu, tako se, na primer, kod mnogih kasača sperma mrtvih pastuva ne može koristiti za osemenjavanje. Englesko punokrvno ždrebe dobijeno asistiranom reprodukcijom ne može biti upisano u matičnu knjigu. Isto važi i za ždrebad rase kod koje je godišnji broj potomaka po pastuvu ograničen. Na kraju, kada je uzgoj konja hobi a ne osnovna delatnost, asistirana reprodukcija je zbog povećanja troškova teško prihvatljiva. Nezavisno od duboko ukorenjenog tradicionalizma, metode asistirane reprodukcije nalaze svoju primenu u konjarstvu, naročito u sportskih konja (tabela 1).

 

Tabela 1. Prikaz primene veštačkog osemenjavanja u nekim evropskim zemljama

 

Država/rasa

Broj kobila u

Procenat osemenjenih

 

priplodu

kobila

Austrija/polukrvni konji

 

70% svih kobila

Hanoveranac

10 000

90%

Francuska/sportski konji

19 693

58%

 

Veštačko osemenjavanje i embriotransfer su dozvoljeni kod svih rasa sa liste World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH, 2006), pri čemu se smatra da je najveći selekcijski uspeh postignut upravo nakon primene veštačkog osemenjavanja. Shodno tome, neki autori ističu da bi se kloniranjem starijih pastuva sa odličnim uzgojnim perfomansama konjički sport još više unapredio.

 

 

 

 

Literatura: Prof. dr Dragiša Trailović, Prof. dr Tihomir Petrujkić, Prof. dr Marijana Vučinić, Asist. mr Ružica Trailović, Dr Zoran Katrinka, SAVREMENI TRENDOVI U UZGOJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI KONJA

 

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - KONJI

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box