Ova dva roda su slična u tome što su to dva mala Gram pozitivna štapićasta mikroorganizma,ne  stvaraju spore.Izazivaju oboljenja u brojnim životinjskim vrstama. Oni se ipak razlikuju u brojnim karakteristikama kao što su hemoliza, pokretljivost, delovanje u lakmus mleku i rangu temperature na kojoj rastu.

 

Listeria

 

Postoje 4 vrste u rodu  Listeria ali se samo jedna smatra važnom kao patogeni organizam. 

L. monocytogenes:  Uzrokuje infekcije CNS kod goveda i ovaca, abortuse kod ovaca i ljudi.

 

Morfologija:  Gram-pozitini štapići, mali, debeli( 0.5-0.8 X 1-2 μm).  Mogu se javiti i u formi koka.  Pokretni su na 220C.  Pereitrihe su. Budite sigurni da za test pokretljivosti inkubaciju obavite na sobnoj temperaturi.

 

Kultura:  Kolonije su male, sporo rastu (30-40 časova), sa uskom zonom beta hemolize na krvnom agaru. Ne pokušavajte da poredite ovu hemolizu sa hemolizom streptokoka.

 

Listeria agar je selektivni medijum koji omogućava izolaciju L. monocytogenes iz kontaminiranog materijala. Kolonije  L. monocytogenes su crne na ovom medijumu.  

 

Hladno obogaćenje  se koristi za uzorke gde je broj organizama mali ili je uzorak kontaminiran sa drugim bakterijama. Uzorak se razblaži u bujon medijumu i drži u frižideru na 50C u trajanju od 12 nedelja.Periodično se deo uzorka prenosi na Listeria agar.  L. monocytogenes  je sposobna za spori rast na 50C  i ona će imati bezbroj kontaminenata.

 

Biohemijska reakcija:  H2S negativna, *katalaza  pozitivna,

 

Brza redukcija lakmus mleka je uočena u medijumu guranjem na dno epruvete belog ugruška sa lakmus mlekom, za dan ili dva inkubacije

 

Pokretljivost na 220C se najbolje determiniše upotrebom male kapljice pomenute gore bujon kulture koja se inkubira na sobnoj temperaturi. Stavite bujon kulturu  na predmetnicu i prekrite pokrovnim stakalcom i mikroskopirajte. Tečnost ne sme da se širi van ivica filtera. Posmatraj pod smanjenim svetlom.

 

Erysipelothrix rhusiopathiae

 

Bolesti:  Crveni vetar. Veoma važna bolest svinja i ćuraka, erizipeloid  kod ljudi.

 

Morfologija: Gram pozitivni tanki štapići koji naginju da postanu vlaknasti u starijoj kulturi, brzo seobezbojavaju, posebno u staroj kulturi.

 

 

Kultura:  Sitne čiste kolonije okružene zonom alfa hemolize. Hemoliza se teško uočava nakon 24 sata, ali su kolonije same često zelenkaste boje u tom stadijumu. Organizmi su spororastući u odnosu          na kolonije streptokoka i listerie.

 

Serum  je potreban za rast i zahtevaju prisustvo ugljenohidratnog medija, da bi se identifikovao organizam.

 

Identifikacija:  Katalaza negativna

 

H2S pozitivna.  Ovaj test se lako izvodi za Erysipelothrix.  Epruveta sa Kliglerovim mediumom se ubodno-inokulira sa organizmom uz upotrebu  žice-eze. Erysipelothrix raste duž ubodne linije i prouzrokuje zatamnjenja u medijumu samo u blizini te ubodnelinije. Ovo je veoma korisna reakcija zato što se do sada nije susreo ni jedan organizam u veterinarskoj medicini koji proizvodi sličnu reakciju. Drugi organizmi proizvode H2S , ali ga proizvode mnogo ekstenzivnije u epruveti

 

Biohemijska reakcija može trajati 48 sati. Uradi preliminarno očitavanje, a zatim ga očitaj ponovo.

 

Test pokretljivosti  je klasična reakcija koju determinišemo u laboratoriji. To zahteva vremenski period od 2 nedelje i specijalnu želatinozni medijum i tada vi nećete sami izvoditi test . Erysipelothrix se ubodno inokulira u medijum i inkubira na sobnoj temperaturi 2 nedelje.   Organizam raste van ubodne linije i u formi 

 

Literatura: dr Veselina Radanov Pelagic (sfscentar.com), dr Ronald Griffit, OSNOVI TEHNIKE VETERINARSKE MIKROBIOLOGIJE - radna sveska

Prijavi se

Pretraži sajt

Poslednje na forumu

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box